Samedan, Chesa Planta, 3 settember, 18.30h
3 settember, Samedan, Chesa Planta, 18.30h